Louise Bang

Cand.pæd.pæd.psyk/ Psykoterapeut MPF

Bio

 

UDDANNELSER

Danmarks Pædagogiske Universitet - Aarhus Universitetsskole, Aarhus - Cand.pæd.pæd.psyk, 2011 Forældreskab. Optimering af forældreevne og forældreevneundersøgelser? Bedømmelse: 12

Viborg Seminariet, Viborg - BA. pædagog, 2004 Kompetencebarnet - en illusion i arbejdet med anbragte børn og unge? Bedømmelse: 13

Specialiseringsuddannelse i Narrativ psykoterapi. Godkendt af Dansk psykolog forening. 2018

Specialiseringsuddannelse i psykodynamisk og nondirektiv legeterapi ved Jytte Mielcke. Godkendt af Dansk psykolog forening. 2019

EMDR traumeterapi. Anbefalet af WHO. 2022 (Supervisor Louise Skriver Jønsson)

3 årig kunst-terapeutisk uddannelse begyndt august 2022

ERFARING

Familiebehandler/ psykoterapeut MPF, Familiehuset Norddjurs kommune afd. Gymnasievej, Grenå. 2015 – d.d. Nøgleord: Individuel terapi børn, unge og voksne. Par- og forældresamtaler, legeterapi, supervision af plejefamilier, ekstern supervision, intern supervision og oplæring af psykologer, børnegruppeleder, samværsopgaver, observationer, traumeterapi, vejledning. Traumer, sorg og krise, angst, overgreb fysisk/ psykisk/ seksuel, Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, Tilknytning(sforstyrrelser)PTSD, OCD, Funktionel lidelse, ADHD mv. Undervisning af kolleger samt samarbejdspartnere, tværfagligt samarbejde. Planlægning og afholdelse af møder for borgere, kollegaer og samarbejdspartnere i kommunerne/ regionerne.

Familiebehandler, Familiehuset Norddjurs kommune afd. Trekanten; Grenaa — 11/ 2010 - 2015. Nøgleord: familiebehandling, dokumentation, positionering, skriftlig- og mundtlighed, genogrammer, livslinjer, reflektionsmetoder, videoobservationer (ERA og AAI, IA, Care index), rollemodelsfunktion, in- og ekstern supervision, tværfagligt samarbejde (sundhedsplejersker, myndighedsafdeling, psykologer, psykiatere, læger, andre relevante samarbejdspartnere), undervisning. Familiehuset Norddjurs kommune er kommunens tilbud til familier der oplever vanskeligheder i forbindelse med f.eks.: opdragelse og grænsesætning, parforholdet, skilsmisse, samspilsvanskeligheder mv. Jeg er ansat på “afd. Trekanten” som et intensivt dagbehandlingstilbud til gravide og spæd-småbørnsforældre. Tilbuddet henvender sig primært til kommende forældre hvor der fra myndighedsafdelingen vurderes bekymring i forhold til forældrenes forældrekompetencer, og hvor der er usikkerhed om hvorvidt de kan sikre børnenes tilknytning, trivsel og udvikling. Arbejdet består blandt andet i at udvikle og undersøge forældrenes tilknytnings- og mentaliserings evne. Støtte og vejlede forældrene i at varetage rollen som forældre. støtte og vejlede forældrenes evne til at forstå og reagere på barnets signaler. Arbejdet består også i at vurdere hvorvidt forældre og børn skal forblive sammen. I Familiehuset arbejdes der inden for et systemisk narrativ ramme, hvilket afspejles i de enkelte behandlingsmetoder. Derudover forudsætter arbejdet et godt kendskab inden for det udviklingspsykologiske, for at kunne lave observationer, analyser og vurderinger af samspil. I mit arbejde er jeg gruppeleder for forældrebarngruppen (2 gange om ugen) der blandt andet indebærer gruppe/ flerefamilieterapi, planlægning, struktur, omsorg, relations dannelse, individuelle terapeutiske samtaler og undervisning. Den primære opgave er at udvikle og sikre tilknytningen og udvikling af barnet samt optimere forældrekompetencerne. Derudover kan jeg have støttet samværs opgaver, hvor der er stor bekymring for hvorvidt barnet retraumatiseres, eller observations og supervisions opgaver af plejefamilier, hvor der er anbragt spæd/ småbørn. På arbejdspladsen har jeg en post i MED-udvalget. Det er for mig vigtigt at engagere mig i mit arbejde på forskellige niveauer. Herved får jeg dels mulighed for at arbejde og bidrage organisatorisk, men også for at tage ansvar for min arbejdsplads.

Familiebehandler, Djurshøj Familieafsnittet; Grenaa — 03/ 2008 - 11/ 2010 Familieafsnittet Djurshøj blev etableret i foråret 2008. Det blev på daværende tidspunkt besluttet at Norddjurs Kommune skulle have egen foranstaltning der kunne tilbyde unge sårbare mødre/ forældre et udviklings- og støtte forløb, dvs. muligheden for at lave en anbringelse af en familie. Jeg og mine andre kollegaer var derfor med til at udvikle og etablere afdelingen. Udover etableringen af selve afdelingen bestod det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde i at støtte forældrene i de vanskeligheder de havde, støtte og udvikle deres relationskompetencer, samt undervise og vejlede i børns udvikling og behov. På Djurshøj blev jeg tillige valgt som kulturmedarbejder. Funktionen indebar at være rollemodel for det gode arbejdsmiljø og iværksætte projekter der kunne fremme trivslen og således være medskaber på den kultur der ønskedes. I efteråret 2010 overgår afdelingen organisatorisk til Familiehuset i Norddjurs kommune, hvorfor der ikke foreligger en udtalelse. Gennem dette arbejde har jeg erhvervet mig viden og kompetencer i forhold til at etablere, udvikle og opbygge organisationer. Ligesom jeg har fået et indgående kendskab til målgruppen og hvilke udfordringer der ofte besværliggør deres forældreskab og generelle funktionsniveau/ deltagelsesmåde.

Pædagog, Røde Kors legestue; Asylcenter Grenaa — 09/ 2009 - 12/ 2009 Dansk Røde Kors’ legestue er Asylcenterets tilbud til børn i alderen 2-5 år. Børnene har forskellige nationaliteter og begrænset kendskab til sproget dansk. Arbejdet i legestuen var på mange måder sammenligneligt med strukturen og aktiviteterne i en dansk institution. Anderledes for denne legestue er side 4 af 6 børnenes vanskeligheder og traumatiske oplevelser som præger børnenes hverdag og samspil med de andre børn og voksne. Et arbejde med denne målgruppe har givet mig erfaring med at tilpasse ambitionsniveau, tolerance og forståelse for andre kulturer. Til dette arbejde kunne jeg ligeledes anvende tidligere erfaringer dels fra Grenen (beskrevet nedenfor), men også mit udlandsophold i Ecuador i forbindelse med pædagoguddannelsen.

Pædagog vikar, Grenen afd. Nord; Dalstrup - 10/2008 - 01/2010 Grenen er en af region Midtjyllands særligt sikrede døgninstitutioner for kriminelle, voldige og udadreagerende unge mellem 14-18 år. Gennem dette vikararbejde har jeg fået viden om målgruppen, pædagogikken og kulturen blandt de unge der er indsat. Metodisk arbejdes derudfra “kognitiv adfærdsterapi”.

Pædagog vikar, Djurshøj døgninstitution; Grenaa — 08/ 2006 - 03/ 2008 Djurshøj (nuværende Norddjurs Børnecenter) er en døgninstitution for anbragte børn og unge i alderen 5-18 år. Aldersgruppen er sidenhen forandret. Børnene er ofte omsorgssvigtede, relations- og tilknytningsforstyrrede, selvskadende, mindre psykiatriske problemstillinger mv. Mit arbejdet som tilkaldevikar var at udfylde pladsen for de medarbejdere der ikke kunne være på arbejde; give børnene pædagogisk støtte og omsorg. Gennem dette arbejde har jeg erhvervet viden om målgruppen, fået indgående viden om og oplevet konsekvenser af en institution i mistrivsel. Udover arbejdet med målgruppen vil jeg fremhæve den erfaring/ viden jeg har fået, og sidenhen anvendt til, at fremme god trivsel på arbejdspladsen.

Pædagog, Egeskovhus; Viborg — 08/ 2004 - 08/ 2006 Egeskovhus er et aflastningstilbud til hjemmeboende børn med handicap i alderen 0-18 år. Børnene har mange forskellige handicaps; epilepsi, infantil autisme, Down syndrom, ADHD og generelle udviklingsvanskeligheder. Mit arbejde på Egeskovhus var pædagogisk arbejde inden for handicapområdet. Arbejdet bestod i det daglige at give børnene omsorg, pleje og tilbyde aktiviteter der kunne stimulere deres aktuelle udviklingsniveau. Derudover havde jeg side 5 af 6 kontaktpersonfunktion, hvilket indebar tværfagligt samarbejde med forældre, ergo- og fysioterapeuter, skole og andre relevante samarbejdspartnere.

Pædagog vikar, Klubben Lyngvej; Viborg 2002 - 2004 I min studietid var jeg ansat som tilkaldevikar i klubben. Udover deltagelse i de allerede planlagte aktiviteter, var arbejdsopgaverne: rollemodelsfunktion, relations dannelse. I forbindelse med Viborg Teaterfestival for klubber var jeg tovholder på et teaterstykke. Teaterstykket kom til i samarbejde med de unge og temaet var H.C. Andersen. Arbejdet har givet mig indblik og viden om det pædagogiske arbejde indenfor ungdomskultur.

Handicap ledsager, Viborg Kommune/ privat 2001 - 2004 I min studietid var jeg handicaphjælper/ ledsager for en multihandicappet pige. Det forunderlige ved denne tid var, at jeg opdagede hvor givende og spændende et arbejde det var. Jeg startede i min uddannelse med at tage øvelsespraktikken inden for dette område da jeg tænkte at det “bestemt” ikke var den vej jeg skulle gå. Men når jeg mindes tilbage, er det et af de skønneste jobs jeg havde på den tid. Pigen og jeg opbyggede en meget positiv og for os begge givende relation. Lige nu sidder jeg med mindet om vores lange ture i det fri, som ofte indebar at jeg skulle løbe afsted med kørestolen og hun grinede og hvinede (jeg det samme og helt forpustet).

Kurser 2007 Coaching psykologi - metodetræning i fem tilgange til coaching ved Ebbe Lavendt/ Reframe 2009 Konflikthåndtering - Dansk Røde Kors 2011 PC-ERA ved Anna Rosenbeck (Parent Child Early Relation Assessment).  2012 Seksuelle overgreb - Susanne Freund 2013 PMTO forældrevejledning ved Janne Press Andersen og AnneBirgitte Krabbe/ Familiehuset Norddjurs Kommune Masterclass ved Kari Killén med fokus på interventionsværktøjerne AAI, IWMC,IA og Care Index/ Toftemosegård 2018 Gruppeleder udd. Ved Narrative Perspektiver. KBH 2020 Børnegruppeleder – Børn i Sorg. Ved Jes Dige Skyggebørn 2022 Børn og komplekse traumer. EMDR-foreningen